6KAVI43025Y1B2-general-electric

6KAVI43025Y1B2-general-electric

SKU: 6KAVI43025Y1B2
6KAVI43025Y1B2 AV-300i Drive Is manufactured by General Electric 230/480vac 37a In0-480vac 36a Out is ready to ship.